Algemene Voorwaarden

Definities
1.1 Care Media: Care Media, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57141940.
1.2 Contractpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie Care Media een offerte uitbrengt c.q. een overeenkomst mee sluit.
1.3 Producten en diensten van Care Media B.V.: de door Care Media te exploiteren producten en/of diensten, waarbij door de contractpartij aan Care Media opdracht wordt gegeven tot het uitvoeren van diensten of het leveren van producten, waaronder onder andere begrepen het ontwerpen van logo’s, reclame-uitingen, teksten, drukwerk, webhosting, het ontwerpen van websites, het ontwerpen van digitale magazines, het ontwerpen van promotiemateriaal, promoties van de website, het geven van adviezen en/of beheer van websites en het ontwerpen van (marketing)strategieën alles in de ruimste zin des woords.

Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij  Care Media goederen en/of diensten aan haar contractpartijen levert.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de contractpartij van Care Media wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Wanneer onverhoopt een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De contractpartij en Care Media zullen in voorkomend geval in overleg treden en ter zake nieuwe voorwaarden formuleren, overeenkomstig doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes en overige uitingen van Care Media zijn vrijblijvend, tenzij door Care Media schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Een aanbieding of offerte van Care Media heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij anders is vermeld.
3.3 Opdrachtgever van Care Media staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Care Media verstrekte gegevens, waar Care Media haar aanbieding op baseert. De contractpartij betracht steeds de uiterste zorg door aan te geven aan welke eisen de prestatie van Care Media dient te voldoen en zorgt er voor dat deze juist en volledig zijn.
3.4 In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen en dergelijke vermelde maten en gegevens zijn voor Care Media niet bindend.

Prijzen en Betaling
4.1 Alle door Care Media vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele andere heffingen die van overheidswege of anderszins zijn of worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Alle door Care Media gegeven voorlopige dan wel definitieve begrotingen, offertes, prijsopgaven of calculaties hebben een indicatief karakter, tenzij Care Media anders schriftelijk kenbaar maakt. Aan de door Care Media afgegeven prijsopgave(s) kunnen door de contractpartij nooit rechten of verwachtingen worden ontleend.
4.3 Alleen wanneer dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Care Media gehouden om de contractpartij te informeren bij dreigende overschrijding van een door Care Media afgegeven prijs.
4.4. Ter zake de door Care Media verrichte prestaties en de daarvoor door contractpartij verschuldigde bedragen leveren de documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Care Media volledig bewijs op van hetgeen zij heeft verricht, onverminderd het recht van de contractpartij tot het leveren van tegenbewijs.
4.5 Als sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de contractpartij, geldt dat Care Media gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Als de contractpartij niet akkoord kan gaan met een dergelijke aanpassing, is de contractpartij gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, waarbij de reeds verrichte prestaties verschuldigd blijven. De contractpartij komt zodanig recht tot opzegging niet toe als tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen indexering of andere maatstaf.
4.6 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Contractpartij is niet gerechtigd tot enige opschorting van een betaling, of verplichting, en evenmin bevoegd tot verrekening van beweerdelijk of zelfs vaststaande verschuldigde bedragen; verrekening en/of opschorting van de betalingsverplichting van de contractpartij wordt nadrukkelijk uitgesloten, zowel ex art. 6:52 als ex art. 2:262 BW.
4.7 Indien de contractpartij het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig betaalt, is de contractpartij zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
4.8 Als de contractpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is de contractpartij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten berekend door externe (juridische) deskundigen, zulks echter met een minimum van € 250,–, tenzij contractpartij een consument is. De hoogte van de aan Care Media of het namens haar optredende incassobureau verschuldigde incassokosten zijn 15% van de hoofdsom vermeerderd met rentekosten.
4.9 Betalingen van de contractant aan leverancier zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de contractant bij betaling anders vermeldt.
4.10 Facturen worden per e-mail aan de contractpartij verzonden, tenzij de contractpartij schriftelijk aan Care Media kennis geeft deze per post wenst te ontvangen.

Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
5.1 Als Care Media dit van belang acht voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst, zal contractpartij Care Media desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop contractpartij uitvoering geeft aan zijn of haar verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
5.2 Contractpartij vrijwaart Care Media voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door contractpartij wordt gehouden of waarvoor contractpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.
5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Care Media verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de contractpartij. Contractpartij staat er jegens Care Media voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Contractpartij vrijwaart Care Media tegen elke (rechts)vordering van derden, de kosten van het voeren van (juridisch) verweer daaronder begrepen, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
5.4 Indien Care Media op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging voldoen aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Care Media staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een redelijk niveau, gemeten naar het moment van het sluiten van de overeenkomst. Partijen komen overeen dat dit door Care Media gehanteerde beveiligingsniveau vermoed wordt redelijk te zijn, behoudens tegenbewijs door de contractpartij.
5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Care Media bevoegd de contractpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Care Media is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Contractpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Care Media is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting
6.1 Care Media behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan contractpartij geleverde zaken totdat de prijs voor al deze goederen geheel is voldaan. Dit betekent dat de zaken zullen worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van betaling. Indien Care Media zowel zaken aan contractpartij heeft verkocht als (in dat kader) werkzaamheden voor contractpartij heeft verricht, geldt de voornoemde voorbehouden eigendom totdat contractpartij ook de vordering ter zake deze werkzaamheden van Care Media geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Care Media op contractpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van contractpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Care Media, zoals ter zake schadevergoeding, kosten en rente.
6.2 Een contractpartij die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Care Media mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien contractpartij (mede) uit door Care Media geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt contractpartij die zaak slechts voor Care Media en houdt contractpartij de nieuw gevormde zaak voor Care Media totdat contractpartij alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Care Media blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door contractpartij eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
6.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan contractpartij verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat contractpartij alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen vóór de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van contractpartij zijn overeengekomen, komt aan contractpartij het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
6.4 Care Media kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gemaakte of ontworpen zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Care Media onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat contractpartij alle aan Care Media verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Risico
Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op contractpartij op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van contractpartij of een hulppersoon van contractpartij zijn gebracht.

Rechten van intellectuele eigendom
8.1 Als Care Media bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
Als partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor contractpartij ontwikkelde product, zoals websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, ontwikkelde concepten of strategieën, over zal gaan op contractpartij, tast dit het recht of de mogelijkheid van Care Media niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden.
Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Care Media aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van contractpartij zijn of worden gedaan.
8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op ontwikkelde of aan contractpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Care Media, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Contractpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan contractpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
8.3 Het is contractpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
8.4 Contractpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Care Media van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemt materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, handelsnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Contractpartij vrijwaart Care Media tegen elke aanspraak vaneen derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of verwerken inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Leveringstermijnen
9.1 Alle door Care Media genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Care Media genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Care Media niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.
9.2 Care Media spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste opleverdata zoveel mogelijk in acht te nemen.
9.3 Care Media is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Care Media gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Care Media en contractpartij in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
9.4 De enkele overschrijding van een door Care Media genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Care Media niet in verzuim. In alle gevallen -derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen- komt Care Media wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat contractpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Care Media in de gelegenheid wordt gesteld te reageren en waarbij aan Care Media nog een termijn van ten minste vier weken zal worden gegeven om alsnog correct na te komen.

Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
10.1 Aan contractpartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien Care Media, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.Betalingsverplichtingen van contractpartij en alle andere verplichtingen tot medewerking door de contractpartij of een door de contractpartij in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
10.2 Indien contractpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 10.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij contractpartij bewijst dat Care Media ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Care Media vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, en kosten en/of uren die zij reeds heeft gemaakt, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10.3 Indien een overeenkomst die naar zijn aard en inhoud niet door volledige uitvoering eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan door beide partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Care Media zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.4 Contractpartij is niet gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen, tenzij met toestemming van Care Media.
10.5 Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen als de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van contractpartij wijzigt. Care Media is wegens deze beëindiging nooit tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van contractpartij vervalt het recht tot gebruik van aan contractpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, strategieën en auteursrechtelijk beschermde publicaties en dergelijke van rechtswege.

Aansprakelijkheid van Care Media
11.1 De totale aansprakelijkheid van Care Media wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met contractpartij overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Care Media voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 25.000,– (vijfentwintig duizend Euro).
11.2 De aansprakelijkheid van Care Media voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 100.000,– (éénhonderd duizend Euro).
11.3 De aansprakelijkheid van Care Media voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van contractpartij, schade verband houdende met het gebruik van door contractpartij aan Care Media voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door contractpartij aan Care Media voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Care Media wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten en/of bestanden en andere elektronische gegevens.
11.4 De in artikel 11.1 tot en met 11.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Care Media.
11.5 Tenzij nakoming door Care Media blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Care Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien contractpartij Care Media onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Care Media ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Care Media in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat contractpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Care Media meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Care Media vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de schade.
11.7 Contractpartij vrijwaart Care Media voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door contractpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Care Media geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover contractpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
11.8 Contractpartij vrijwaart Care Media van iedere aanspraak op auteursrechtelijk beschermde of gekopieerde bestanden die contractpartij aan Care Media verstrekt of laat verstrekken.
11.9 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Care Media zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Overmacht
12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen een tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, als hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (a) overmacht van toeleveranciers van Care Media, (b) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door contractpartij aan Care Media zijn voorgeschreven, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door contractpartij aan Care Media is voorgeschreven, (d) overheidsmaatregelen, (e) elektriciteitsstoring, (f) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (g) oorlog, (h) werkbezetting, (i) staking, (j) algemene vervoersproblemen en (k) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
12.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Wijziging en meerwerk
13.1 Indien Care Media op verzoek of met voorafgaande instemming van contractpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door contractpartij worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Care Media. Care Media is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
13.2 Contractpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van contractpartij en Care Media kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor contractpartij nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
13.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Care Media contractpartij desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële gevolgen van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1 Contractpartij is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
14.2 Care Media is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen of te verpanden.

Drukwerk
15.1 Indien de door Care Media voor contractpartij uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk heeft het volgende te gelden.
15.2 Care Media zal aan de contractpartij één of meer proeven ter beschikking stellen. Nadat de laatste (digitale) proef door de contractpartij is geaccepteerd, berust de verantwoordelijkheid voor de juistheid van het drukwerk en de teksten bij de contractpartij. Als de contractpartij niet binnen zeven dagen na ontvangst van de drukproef aangeeft dat er wijzigingen noodzakelijk zijn, zal de drukproef voor akkoord worden gehouden.
15.3 Care Media zal door de contractpartij nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten of vergissingen in dit drukwerk, behoudens opzet of grove schuld. Indien door welke oorzaak dan ook fouten in het drukwerk voorkomen, die de contractpartij nopen tot een aanpassing van het drukwerk, zal deze aanpassing hebben te gelden als meerwerk en zullen de daarmee gemoeide kosten aan de contractpartij in rekening (kunnen) worden gebracht, volgens het gebruikelijke, door Care Media gehanteerde tarief.

De hostingdiensten en domeinnamen
16.1 Care Media zal de met contractpartij overeengekomen hostingdiensten leveren.
16.2 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal contractpartij de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. Contractpartij zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het plaatsen van in de overeenkomst genoemde data. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor contractpartij gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
16.3 Het gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door contractpartij is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima kan Care Media een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
16.4 Indien de overeenkomst het verstrekken van toegang tot internet omvat, zal Care Media, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van Care Media met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de door Care Media gehoste website. Care Media is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van contractpartij of die van derden.
16.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is contractpartij verantwoordelijkheid voor het beheer van data, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Contractpartij is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot contractpartij staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal contractpartij zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten en onderhouden en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door contractpartij gewenste samenwerking tussen de diverse systemen bewerkstelligen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Care Media niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
16.6 Wanneer de dienstverlening van Care Media op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Care Media telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. Care Media kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt.
Care Media zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen op basis van het door Care Media alsdan te hanteren uurtarief. Care Media kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Care Media.
16.7 De overeenkomst omvat, indien overeengekomen, het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
16.8 Wanneer Care Media op grond van de overeenkomst diensten voor contractpartij verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal Care Media een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan contractpartij ter hand stellen. Care Media aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door contractpartij beoogde resultaten.
16.9 Contractpartij is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Care Media gebruikelijke tarieven verschuldigd.
16.10 Care Media staat er niet voor in dat een door contractpartij gewenste domeinnaam aan contractpartij wordt toegekend.
16.11 Care Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Contractpartij staat er jegens Care Media voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Contractpartij vrijwaart Care Media voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van contractpartij niet door Care Media is geregistreerd.
16.12 Uitsluitend als dat schriftelijk is overeengekomen omvat de overeenkomst ook het aan contractpartij ter beschikking stellen van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking te stellen e-mailadressen overeenkomen.

Uitvoering dienstverlening
17.1 Care Media zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met contractpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Care Media worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst door Care Media uitdrukkelijk een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
17.2 Care Media verricht de dienstverlening slechts in opdracht van contractpartij. Indien Care Media op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van contractpartij, haar medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan contractpartij in rekening worden gebracht.
17.3 Care Media kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij contractpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zal Care Media contractpartij hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van contractpartij.
17.4 Care Media kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. Care Media zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met contractpartij.
17.5 Contractpartij zal zijn systemen en infrastructuur afdoende beveiligen en te allen tijde volledige anti-virusprogrammatuur in werking hebben, die up to date is. Dat wil zeggen waarvan de vereiste updates niet ouder zijn dan drie dagen.

Gedragsregels
18.1 Indien Care Media algemeen voor al zijn contractpartijen geldende gedrags-regels hanteert, dan zal Care Media die desgevraagd aan contractpartij verstrekken en zal contractpartij verplicht zijn deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal contractpartij zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Contractpartij zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, zich houden aan de zogenaamde Cookie-regelgeving (Cookiewet), niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
18.2 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Care Media gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van contractpartij. Contractpartij is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Care Media informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Care Media gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Care Media is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 18.1 aan contractpartij per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Care Media te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Care Media jegens contractpartij. Care Media is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens contractpartij aansprakelijk te zijn.
18.3 Van Care Media kan niet verlangd worden zich een oordeel vormt over de gegrondheid van aanspraken van derden of van het verweer van contractpartij of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en contractpartij. Contractpartij zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en Care Media schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

SLA
19 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau SLA (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
Contractpartij zal Care Media steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Care Media zijn gelegen en met inachtneming van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door Care Media gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Duur en verhuizing van websites
20.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij contractpartij of Care Media de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
20.2 Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal Care Media bij of na het einde van de overeenkomst – tegen betaling door contractpartij van een dan door Care Media te bepalen vergoeding alsook met inachtneming door contractpartij van alle andere dan door Care Media bepaalde condities – meewerken aan het overzetten van de website en het bijbehorende domein naar contractpartij of naar een andere aanbieder van webhostingdiensten.

Garantie ter zake websites
21.1 Care Media staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Care Media kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door Care Media gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.
21.2 Care Media is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. Contractpartij zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig controleren.
21.3 Contractpartij zal op basis van de door Care Media verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Care Media verklaart zich bereid om op verzoek van contractpartij naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door contractpartij tegen door Care Media te stellen (financiële) voorwaarden. Care Media is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens.
21.4 Bij contractpartij ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door contractpartij worden verwerkt. Contractpartij staat er jegens Care Media voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Contractpartij vrijwaart Care Media tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van deze overeenkomst.

Diensten, toegang tot internet
22.1 Care Media zal aan contractpartij de tussen partijen overeengekomen diensten inzake toegang tot internet verlenen overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen specificaties. Na het aangaan van de overeenkomst tussen partijen wordt aan contractpartij de toegang tot internet verleend, waarbij Care Media de bij haar gebruikelijke termijnen voor aansluiting in acht neemt.
22.2 Care Media heeft steeds het recht redelijke beperkingen te stellen aan de transmissiesnelheden en de hoeveelheden dataverkeer van contractpartij (‘fair use’).
22.3 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen zal Care Media zich inspannen één of meer (huur)lijnen van een tussen partijen schriftelijk overeengekomen capaciteit aan contractpartij ter beschikking te stellen. Care Media zal een verzoek van contractpartij tot vergroting van de capaciteit van een (huur)lijn steeds in overweging nemen, maar Care Media staat er niet voor in dat een dergelijk verzoek in alle gevallen wordt ingewilligd. Care Media is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen indien zij een zodanig verzoek inwilligt.
22.4 Care Media is te allen tijde gerechtigd de inhoud en de omvang van de overeengekomen dienst inzake toegang tot internet te wijzigen indien zij dat om technische of bedrijfseconomische redenen noodzakelijk of wenselijk acht.
22.5 Partijen komen overeen vanaf welke locatie of welk punt contractpartij toegang tot het internet wordt geboden. Ingeval contractpartij een wijziging of verplaatsing van zijn aansluiting op het internet wenst, zal hij Care Media schriftelijk verzoeken daaraan mee te werken. Care Media zal aan een zodanig verzoek zijn medewerking niet op onredelijke gronden onthouden. Care Media kan aan inwilliging van een zodanig verzoek steeds (financiële) voorwaarden verbinden.
22.6 Tenzij anders overeengekomen, is contractpartij verantwoordelijkheid voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Contractpartij is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot contractpartij staan.

Misbruik van internet
23.1 Steeds en in alle gevallen zal contractpartij zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Contractpartij zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
23.2 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Care Media gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van contractpartij. Contractpartij is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Care Media informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Care Media gerechtigd is naar keuze de toegang tot het internet onmogelijk te maken en/of een site te sluiten.
Care Media is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 23.1 aan contractpartij per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Care Media of door haar ingeschakelde derden te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Care Media jegens contractpartij. Care Media is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens contractpartij aansprakelijk te zijn.
23.3 Van Care Media kan niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van contractpartij te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en contractpartij. Contractpartij zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Care Media schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Storingen
24.1 Indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, kan contractpartij een storing schriftelijk of per e-mail melden bij Care Media op de door Care Media bepaalde wijze. Care Media zal zich in dat geval inspannen de storing op te lossen conform hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien naar het inzicht van Care Media medewerking van contractpartij noodzakelijk of wenselijk is voor het onderzoek naar een storing, zal contractpartij alle door Care Media nuttig, nodig of wenselijk geachte medewerking verlenen. Care Media is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de storing verband houdt met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door contractpartij of het niet naleven van gebruiksvoorschriften.
24.2 Care Media is steeds gerechtigd de toegang tot internet en/of hosting van een website geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.

Duur
25 
De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij contractpartij of Care Media de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.

Garantie ter zake toegang tot internet
26 Care Media staat niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid van de in voorkomend geval tussen partijen overeengekomen bandbreedte. Care Media staat er evenmin voor in dat contractpartij te allen tijde ongestoorde en onbeperkte toegang heeft tot internet.

Specificaties van website
27.1 Indien contractpartij niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een – al dan niet globaal – ontwerp van de te ontwikkelen website aan Care Media heeft verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke website ontwikkeld dient te worden. Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciaal is voor het goed specificeren, ontwerpen en ontwikkelen van een website.
27.2 Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie en welk materiaal voor opname of verwerking in de website door de Care Media zullen worden ontwikkeld, en welke informatie en welk materiaal door contractpartij of een door contractpartij in te schakelen derde aan Care Media zullen worden aangeleverd. Ingeval een zodanige afspraak niet tot stand komt, geldt dat contractpartij de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen aanlevert.
27.3 Contractpartij staat steeds in voor de juistheid en volledigheid van de aan Care Media verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden en/of onvolledigheden zijn voor rekening en risico van contractpartij.
27.4 Care Media is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat contractpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Contractpartij verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen website, welke hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan Care Media te melden.
27.5 Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal Care Media deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten van contractpartij.

Ontwikkeling van websites
28.1 Care Media zal de website met zorg ontwikkelen, één en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de website en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met contractpartij schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Care Media verlangen dat contractpartij zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Care Media is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop contractpartij zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
28.2 Contractpartij zal de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen tijdig, met inachtneming van de in de overeenkomst genoemde termijnen en in een door Care Media te bepalen formaat aanleveren.
28.3 Care Media is gerechtigd op basis van de haar verstrekte specificaties een concept van de te ontwikkelen website te maken. Care Media kan de verdere ontwikkeling van de website opschorten totdat contractpartij het concept schriftelijk heeft goedgekeurd.
28.4 De ontwikkelwerkzaamheden van Care Media worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Care Media uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
28.5 Indien is overeengekomen dat de bouw van de website in fases zal plaatsvinden, is Care Media gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat contractpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
28.6 Binnen de door Care Media te bepalen grenzen van redelijkheid zal Care Media bij de uitvoering van de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden redelijke en tijdige instructies van de zijde van contractpartij in acht nemen, mits Care Media die instructies technisch en anderszins verantwoord acht.
28.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Care Media niet verplicht een domeinnaam voor de website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen.
28.8 Als door Care Media een zogenaamde CMS (Content Management System) aan de contractpartij ter beschikking wordt gesteld, zullen partijen deze ter beschikkingstelling aangaan in de vorm van een licentie tegen een overeen te komen bedrag en tijdspanne.
28.9 Deze licentie kan worden beëindigd in de gevallen genoemd in artikel 10.5.

Aflevering en installatie
29.1 Tenzij Care Media op grond van de overeenkomst de website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van contractpartij zal ‘hosten’, zal Care Media de website op een door hem te bepalen informatiedrager of per e-mail/FTP en in een door hem te bepalen vorm aan contractpartij afleveren.
29.2 Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal Care Media de website bij contractpartij of bij een door de contractpartij aangewezen derde (host-provider) installeren.
29.3 Care Media is niet verantwoordelijk voor compatibiliteit van software en/of server.

Gebruiksrecht website
30.1 Care Media stelt de in opdracht van contractpartij ontwikkelde website en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan contractpartij ter beschikking.
30.2 Care Media verleent aan contractpartij slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet- sublicentieerbaar recht tot gebruik van de website of maatwerk techniek.
30.3 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm, ter keuze van Care Media.

Onderhoud en beheer website
31.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Care Media niet gehouden tot de terbeschikkingstelling van de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een zogeheten ‘Content Management Systeem’ (CMS).
31.2 Indien partijen in afwijking van artikel 31.1 overeenkomen dat Care Media tevens de voor het gebruik, onderhoud en het beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een ‘content managementsysteem’ ter beschikking dient te stellen, kan Care Media verlangen dat contractpartij daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.
31.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Care Media niet begrepen het onderhoud en/of beheer van de website en het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website.
31.4 Indien partijen in afwijking van artikel 31.3 overeenkomen dat Care Media tevens onderhouds- en beheerdiensten dient te leveren, kan Care Media verlangen dat contractpartij daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat bij gebreke waarvan de verplichting van Care Media beperkt is tot zich naar beste kunnen inspannen om fouten in de weergave van de website en in de technische werking van de website binnen redelijke termijn en tegen betaling te herstellen.

Duur van de terbeschikkingstelling en onderhoud
32.1 De in opdracht van contractpartij ontwikkelde website wordt aan contractpartij ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur. Bij gebreke van een tussen partijen overeengekomen duur is de gebruiksduur niet in tijd beperkt en kan Care Media het gebruiksrecht niet doen eindigen, mits contractpartij stipt al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Care Media nakomt.
32.2. In voorkomend geval zal contractpartij terstond na het einde van het gebruiksrecht van de website alle in zijn bezit zijnde data van de website aan Care Media retourneren en wissen. Indien partijen zijn overeengekomen dat contractpartij bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal contractpartij van zodanige vernietiging Care Media onverwijld schriftelijk melding maken.
32.3 De overeenkomst tot het verlenen van onderhouds- en/of beheerdiensten wordt in voorkomend geval aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij contractpartij of Care Media de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.

Vergoeding website
33.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van de website telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd. Care Media kan tevens een vooruitbetaling verlangen.
33.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of door Care Media anders kenbaar gemaakt, is in de prijs voor de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden niet tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de website begrepen.
33.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de vergoeding voor het ontwerpen en ontwikkelen van de website niet begrepen een vergoeding voor de door contractpartij benodigde hulpprogrammatuur, CMS, installatiediensten en het onderhoud en beheer van de website. Evenmin is in de gebruiksrechtvergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website. Deze werkzaamheden en diensten worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Care Media in rekening gebracht.

Garantie
34.1 Care Media staat er niet voor in dat de website goed werkt met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Care Media staat er ook niet voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur. Levering vindt plaats op basis van de op dat moment actuele techniek.
34.2 Care Media garandeert niet dat de website geschikt is voor het door contractpartij beoogde gebruik of doel. Care Media garandeert ook niet dat de website zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Contractpartij aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een website het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van een of meer derden.
34.3 Care Media zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen aan haar toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de website of gebreken in de technische werking van de website binnen een redelijke termijn te herstellen als die binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Care Media zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de website in opdracht van contractpartij is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Care Media volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Care Media kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van contractpartij of van andere niet aan Care Media toe te rekenen oorzaken of indien de fouten of gebreken bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
De herstelverplichting vervalt indien contractpartij zonder schriftelijke toestemming van Care Media wijzigingen in de website aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
34.4 Herstel van fouten of gebreken zal geschieden op een door Care Media te bepalen locatie.
34.5 Care Media is niet gehouden tot herstel van defecte of verloren gegevens.
34.6 Care Media heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in artikel 34.3 van deze voorwaarde bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een verplichting tot herstel omvat.

Aansprakelijkheid ten aanzien van de website
35 Iedere aansprakelijkheid van Care Media voor het – al dan niet tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de door Care Media ontworpen, ontwikkelde, onderhouden of beheerde website is uitgesloten.
Tevens is iedere aansprakelijkheid van Care Media voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van de website alsook voor het vrijkomen van – al dan niet vertrouwelijke – gegevens uit een besloten deel van de website, uitgesloten.

Geschillenregeling en toepasselijk recht
36.1 De rechtbank van de vestigingsplaats van Care Media is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, naar aanleiding van een tussen de contractpartij en Care Media gesloten overeenkomst of overeenkomsten, dan wel geschillen die daarvan een uitvloeisel zijn.
36.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
36.3 Op alle offertes, overeenkomsten tussen Care Media en de contractpartij is Nederlands recht van toepassing zulks met uitsluiting van het Weens koopverdrag, (CISG, the Convention on the International Sale of Goods).
36.4 Care Media heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.